กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

ลงทุนระยะยาวเพื่อการออม และนำเงินลงทุนในกองทุน SSF ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ (B-DYNAMIC BOND) (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม (กองทุนหลัก) ซึ่งลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวง โกลบอลเฮลธ์แคร์ (กองทุนหลัก) ซึ่งลงทุนใน ตราสารทุนกลุ่ม Health Care Sector ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก

กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัมเพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม

ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของ NAV

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม

ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งในจีนหรือมีการดำเนินธุรกิจในจีน

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย หรือดำเนินธุรกิจหลักในประเทศภูมิภาคเอเชีย

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่คิดค้นและได้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจากหลายธุรกิจทั่วโลก

กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งลงทุนในกองทุนปลายทางที่ลงทุนในบริษัททั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างยั่งยืน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการออม

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี

กลุ่มกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ เพื่อการออม

ลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวม SSF
 • เงินลงทุนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563

  สามารถนำยอดเงินลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (วงเงินเพิ่มเติมพิเศษ) โดยแยกต่างหากจากเพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมของเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กรณีปกติ เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

 • เงินลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2567

  สามารถนำยอดเงินลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี สำหรับปีภาษีนั้น และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี เมื่อรวมกับเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
เงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวม SSF
 • ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม SSF ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน (นับแบบวันชนวัน) ยกเว้นกรณี ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
 • การขายคืนหน่วยลงทุนใช้หลักการเข้าก่อนออกก่อน (First In, First Out : FIFO)
 • เงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวม SSF สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะในปีที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุน SSF
กรณีลงทุนเกินสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • เงินลงทุนส่วนที่เกินสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • กำไรที่ได้จากการขายคืนเงินลงทุนส่วนที่เกินสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องนำไปรวมกับเงินได้อื่นๆ ที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีนั้น เพื่อชำระภาษีเงินได้
กรณีใช้สิทธิยกเว้นภาษีแล้วไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
กรณีใช้สิทธิยกเว้นภาษีแล้วไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติดังนี้

 1. เสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้ว
 2. ชำระเงินเพิ่มให้กรมสรรพากรในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องนำส่ง แต่ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระ โดยเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการหรือนำส่งภาษีของปีที่ผู้ลงทุนยื่นขอยกเว้นภาษี จนถึงวันชำระหรือนำส่งภาษีเพิ่มเติม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรดำเนินการชำระคืนโดยเร็ว
 3. หากมีกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนต้อง
 • เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 โดยคำนวณหักตามอัตราภาษีเงินได้
 • นำกำไรไปรวมกับเงินได้อื่นๆ ที่ผู้ลงทุนได้รับในปีภาษีนั้น เพื่อชำระภาษีเงินได้

เงื่อนไขตามข้อ 1 ถึงข้อ 3 ไม่รวมกรณีขายคืนหน่วยลงทุนเพราะทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF
คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ