จุดเด่นกองทุน

โอกาสการลงทุน

ในทรัพย์สินทั่วโลก

ลงทุนง่าย

เพียงเลือกจาก 5 กองทุน ตามความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อลงทุนตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 เพื่อการออม (BCAP-GW10 SSF)
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 เพื่อการออม (BCAP-GW25 SSF)
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 เพื่อการออม (BCAP-GW50 SSF)
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม (BCAP-GW75 SSF)
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม (BCAP-GW90 SSF)
ความเสี่ยง

กองทุน BCAP-GW10 SSF

ระดับ 5

กองทุน BCAP-GW25 SSF

กองทุน BCAP-GW50 SSF

กองทุน BCAP-GW75 SSF

กองทุน BCAP-GW90 SSF

ระดับ 6

ประเภทกองทุน
 • กองทุนรวมผสม
 • กองทุนรวมเพื่อการออม
 • กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน
 • กองทุนรวมหน่วยลงทุน
 • กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
 1. ตราสารหนี้ และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้
 2. ตราสารทุน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน
 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
 4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้
 • กองทุน  BCAP-GW10 SSF จะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • กองทุน  BCAP-GW25 SSF จะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • กองทุน  BCAP-GW50 SSF จะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • กองทุน  BCAP-GW75 SSF จะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • กองทุน  BCAP-GW90 SSF จะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมถึงอาจจะลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรง หรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนจะไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น รวมทั้งประเภทและลักษณะพิเศษที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bcap.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน
 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
  บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
  กองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-15.30 น.
 • โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือ
รายการในวันหยุดถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป)
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญกองทุน

คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.