บริการ DCA

ตัวช่วยวางแผนการลงทุนอย่างชาญฉลาดบริการ DCA คืออะไร
เป็นบริการที่จะช่วยให้คุณสามารถซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดด้วยจำนวนเงินเท่าๆ กันเป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ โดยธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์/บัญชีบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพของคุณตามที่คุณกำหนด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่คุณเลือกไว้

ทั้งนี้ คุณสามารถกำหนดวันที่ต้องการให้หักเงิน และวันสิ้นสุดบริการได้ด้วย

 

DCA ดีอย่างไร

เป็นการทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะช่วยสร้างวินัยการลงทุนแล้ว ยังช่วยให้คุณไม่ต้องคอยจับจังหวะการลงทุน เป็นการเฉลี่ยต้นทุนในการซื้อ และมีโอกาสทำให้ต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาวอยู่ในระดับต่ำอีกด้วย

สมัครบริการ DCA ทำอย่างไร

สมัครง่ายๆ ได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงเตรียมเอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชีกองทุนรวม
 • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ หรือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

หรือสมัครบริการ DCA ง่ายๆ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

สมัครบริการ

สมัครบริการ DCA

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “กองทุนรวม”

4.

เลือกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (DCA) ได้ 2 วิธี

4.1

เลือก “DCA” จากเมนูลัด (เครื่องหมาย +) บนกองทุนที่ต้องการ

หรือ

4.2

เลือกกองทุนที่ต้องการ และเลือก “DCA” ในหน้ารายละเอียดกองทุน

จากนั้นอ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการกองทุนรวม และกด “ยอมรับ”
 
 

5.

ศึกษาข้อมูลกองทุนจาก Fact Sheet และกด “ยืนยัน”

6.

เลือกบัญชีที่ต้องการหักเงิน จากนั้นเลือก
1) จำนวนเงินที่ต้องการหักเป็นประจำทุกเดือน
2) ช่วงเดือนและปีที่เริ่มต้น และสิ้นสุด
หรือเลือก “ไม่ระบุ” หากต้องการให้หักเงินซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีกำหนดสิ้นสุด
3) วันที่หักเงิน

เลือก ยอมรับว่าได้ศึกษาข้อมูลกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว และกด “ต่อไป”

7.

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน”

8.

ทำรายการคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบถัวเฉลี่ยสำเร็จ

หมดกังวลเรื่องภาวการณ์ขึ้นลงของตลาดหรือการจับจังหวะวันเข้าซื้อหน่วยลงทุน ให้บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิต เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA) ช่วยลงทุนให้อย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ก็สามารถลงทุนอย่างชาญฉลาดได้ง่ายๆ แล้ว

หมายเหตุ
 • กรณีวันที่กำหนดหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิต หรือวันสิ้นสุดการใช้บริการ ตรงกับวันหยุดทำการหรือวันหยุดซื้อขายกองทุน ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายถัดไป
 • กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิต หรือวันสิ้นสุดการใช้บริการไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วัน ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น
 • กรณีวันที่กำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิต หรือวันสิ้นสุดการใช้บริการเป็นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่ 31 ธันวาคม ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการหรือวันทำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น
 • บริการหักบัญชีบัตรเครดิตใช้ได้เฉพาะกองทุน RMF/SSF เท่านั้น
 • กรณีผู้ลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน RMF/SSF ด้วยบัตรเครดิต ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือ Cash Back จากการใช้บัตรเครดิต
 • บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพสามารถใช้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน SSF ได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี/ราย หรือกองทุน RMF ได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี/ราย และกองทุน SSF รวมกับกองทุน RMF ได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี/ราย โดยเจ้าของบัตรและชื่อบัญชีกองทุนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ


คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ