ประกาศ


บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช รูปแบบใหม่ มีให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 63 เป็นต้นไป ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่, สาขาโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และสาขาท่าน้ำศิริราช เท่านั้น

สิทธิประโยชน์บัตร

สุขใจ ได้กุศล

เมื่อสมัครบัตรใหม่ ธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สิทธิประโยชน์ จากศิริราช

รับฟรี ตรวจสุขภาพ Basic Package และรับส่วนลดต่างๆ จากศิริราช

อุ่นใจกับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ

เบิกค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง และให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 200,000 บาท

ตอบโจทย์ชีวิตทันสมัย

ช้อป กดเงิน เดินทาง ด้วย
รถไฟฟ้าบีทีเอสและบีอาร์ที พร้อมรับคะแนนสะสมแรบบิท
รีวอร์ดส พอยท์ และสิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการร่วมบริจาค

สุขใจ ได้กุศล

 • ทุกการสมัครบัตรใหม่ ธนาคารร่วมบริจาค 100 บาท และการชำระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปีต่อไป ธนาคารร่วมบริจาค 50 บาท ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ทุกๆ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร ณ ร้านค้าต่างๆ* ธนาคารร่วมบริจาค 0.2% ของยอดการใช้จ่าย ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

*ไม่รวมการใช้จ่ายด้วยการแตะบัตรที่เครื่องอ่านแรบบิท

ข้อมูลและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์จากศิริราช

รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากศิริราช

 

รับฟรี ตรวจสุขภาพ Basic Package 1 ครั้ง มูลค่า 2,050 บาท ณ คลินิกพิเศษนอกเวลา อายุรกรรม Premium Clinic โรงพยาบาลศิริราช เมื่อผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์  ,  และ  ผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช สะสมครบตั้งแต่ 300,000 บาท/ปี นับจากเดือนที่ออกบัตร*

 

รับส่วนลดจากศิริราช**

 • รับส่วนลด 5-40% ค่าหัตถการ (นวดไทยแบบราชสำนัก ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร ดูแลหญิงหลังคลอด บริการสัปปายะ) และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เมื่อรับการตรวจรักษาโรคหรือสร้างเสริมสุขภาพ ณ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 ตามเงื่อนไขที่ศิริราชกำหนด โดยชำระผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ตั้งแต่ 500 บาท/ครั้ง
 • รับส่วนลด 10% ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พิมุขสถาน โดยแสดงบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

 

*เงื่อนไขในการรับสิทธิตรวจสุขภาพฟรี

 • Basic Package ได้แก่ CBC การตรวจเม็ดเลือด, FBS การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, BUN และ Cr การตรวจสมรรถภาพไต, Electrolyte การตรวจวัดระดับเกลือแร่ในร่างกาย, Lipid การตรวจปริมาณไขมันในเลือด, U/A การตรวจปัสสาวะ, Stool การตรวจอุจจาระ, CXR การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก, EKG การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ไม่รวมการใช้จ่ายค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรสำหรับรายการซื้อกองทุน ชำระค่าเบี้ยประกัน รายการบริจาคเพื่อศิริราช และรายการใช้จ่ายด้วยการแตะบัตรที่เครื่องอ่านแรบบิท
 • ผู้ถือบัตรต้องใช้สิทธิตรวจสุขภาพด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้บุคคลอื่นมาใช้สิทธิ์แทนได้
 • จำกัด 1 สิทธิ/บัตร/ปี
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่รวมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขและรายละเอียดของการใช้บริการตรวจสุขภาพเป็นไปตามที่ศิริราชกำหนด สอบถามเพิ่มเติม ณ คลินิกพิเศษนอกเวลา อายุรกรรม Premium Clinic โรงพยาบาลศิริราช ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการตรวจสุขภาพใดๆ ของศิริราชทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ธนาคารจะส่งหนังสือแจ้งการรับสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข พร้อมหนังสือรับสิทธิ์จากศิริราช ภายใน 60 วัน หลังจากครบระยะเวลา 1 ปี นับจากเดือนที่ออกบัตร


**เงื่อนไขในการรับส่วนลด

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช เท่านั้น ธนาคารอาจระงับการใช้สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตรที่ธนาคารไม่สามารถหักชำระค่าธรรมเนียมรายปีได้
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการตรวจรักษาโรคหรือสร้างเสริมสุขภาพ ณ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราช อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 โทร. (66) 0-2419-1717-8 ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการตรวจรักษาโรค และ/หรือการให้บริการทางการแพทย์ และ/หรือการให้คำปรึกษาสร้างเสริมสุขภาพ และ/หรือการดำเนินการใดๆ ของศิริราชทั้งสิ้น
 • กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขสิทธิพิเศษจากศิริราช/ร้านค้าก่อนการใช้สิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ศิริราชและธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สถานที่ใช้สิทธิ์
ข้อมูลและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันภัยอุบัติเหตุ รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 200,000 บาท
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)
 • ครอบคลุมทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ เมื่อเข้ารับการรักษาใน สถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ หรือตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokinsurance.com

 

ความคุ้มครอง*

วงเงินความคุ้มครอง (บาท)

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

 • อุบัติเหตุทั่วไป
 • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย


100,000
50,000
50,000

2. รับเงินสูงสุด 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากหลักของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราชก่อนเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

สูงสุดไม่เกิน 100,000

3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)

5,000

 

*โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองจากใบสรุปความคุ้มครอง และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับผู้ถือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

 

 • การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุกรณีที่ผู้ถือบัตรเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ไม่อยู่ในเครือข่ายหรือกรณีที่ได้สำรองจ่ายไปก่อน ให้ติดต่อบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2285 8888 พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ พร้อมเตรียมเอกสารจัดส่งให้แก่บริษัท เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยมีเอกสารดังนี้
  • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
  • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
  • สำเนาบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ของผู้ถือบัตร

 

 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ถือบัตรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ผู้รับผลประโยชน์ หรือ ผู้จัดการมรดก หรือทายาทโดยธรรม ติดต่อบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2285 8888 พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมเตรียมเอกสารจัดส่งให้แก่บริษัท เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยเอกสารประกอบด้วย
  • กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
   • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   • ใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
   • ฟิล์มเอ็กซเรย์หรือผลการอ่านฟิล์ม
   • รูปถ่ายเต็มตัวและอวัยวะที่สูญเสียของผู้ถือบัตร
   • สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล
   • ใบรับรองความพิการ
   • แบบประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
   • สำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
   • สำเนาบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ของผู้ถือบัตร

  • กรณีเสียชีวิต
   • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   • สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออก
   • สำเนาใบรายงานการผ่าศพ รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออก ในกรณีที่มีการผ่าศพพิสูจน์
   • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองสำเนาโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
   • สำเนาใบรับรองการเสียชีวิต รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออก
   • สำเนาใบมรณะบัตร รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออก
   • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและผู้รับผลประโยชน์
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตและผู้รับผลประโยชน์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
   • สำเนาบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราชของผู้ถือบัตร
   • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่เป็นบัญชีเงินฝากหลักของบัตร
   • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้รับประโยชน์
สิทธิประโยชน์บัตร

ช้อป กดเงิน เดินทาง ทำได้ง่ายๆ ในบัตรเดียว


ปลอดภัยทุกธุรกรรมด้วยเทคโนโลยี CHIP PIN 6 หลัก

 • บัตรเดบิตเทคโนโลยีชิปอัจฉริยะ บัตรแรกของประเทศไทยที่เป็นระบบเครือข่ายชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของไทย (Local Card Scheme) ใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยด้วยไมโครชิป EMV ในการทำธุรกรรมที่เครื่องเอทีเอ็มและช้อปปิ้งที่ร้านค้าทั่วโลก ด้วยรหัส (PIN) 6 หลัก มั่นใจในการใช้บัตรได้อย่างปลอดภัยทุกครั้งที่ชำระค่าสินค้าและบริการ
 • กดเงิน โอน จ่าย และอีกหลายธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย มั่นใจบนเครือข่ายเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ และเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นที่รับบัตรชิปการ์ด
 • กำหนดวงเงินในการถอนหรือโอนผ่านบัวหลวงเอทีเอ็มต่อวันได้ด้วยตนเอง สูงสุด 500,000 บาท 

   

ช้อปสนุก ปลอดภัยทุกการใช้จ่าย

 • ช้อปง่ายๆ ได้ทุกร้านที่รับบัตรชิปการ์ดทั่วโลก
 • รับสิทธิประโยชน์เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ชำระค่าสินค้าและบริการได้สูงสุดถึงวันละ 150,000 บาท

 

ตอบโจทย์ชีวิตทันสมัย ในบัตรเดียว

 • เดินทางสะดวก ใช้เป็นบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถด่วนพิเศษบีอาร์ที
 • ใช้จ่ายผ่านแรบบิทได้ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์แรบบิท เพียงแตะบัตรที่เครื่องอ่านแรบบิท ก็ใช้แทนเงินสดได้
 • รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์อื่นที่ร้านค้าแรบบิทที่ร่วมรายการ
  ติดตามสิทธิประโยชน์จากร้านค้าแรบบิทได้ที่
  www.rabbit.co.th หรือโทร. (66) 0 2617 8383
 • สะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ทุกยอดการเดินทาง ใช้จ่ายด้วยมูลค่าแรบบิท หรือเติมเงินในมูลค่าแรบบิทนำคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ไปแลกของรางวัลมากมายที่เว็บไซต์ rewards.rabbit.co.th หรือที่ตู้คูปองแรบบิทใกล้บ้านคุณ หรือโทร. (66) 0 2618 3777
สมัครบัตร

คุณสามารถสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ได้ง่ายๆ หากคุณมีอายุระหว่าง 16-70 ปี (ตามเดือนปีเกิดที่ระบุในบัตรประชาชน) และมีบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารกรุงเทพในนามบุคคลธรรมดาอยู่แล้ว เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และสมุดบัญชีเงินฝาก ไปติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขาที่คุณสะดวก ทั้งนี้ ลูกค้า 1 ท่าน สามารถขอมีบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ได้เพียง 1 บัตรเท่านั้น

 

หมายเหตุ: บัญชีเงินฝากร่วม, บัญชี...เพื่อ..., บัญชีร้านค้าโดยชื่อผู้ฝากคนเดียว, บัญชีคณะบุคคล, บัญชีนิติบุคคล ไม่อนุญาตให้ทำบัตร

 

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาทต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน* 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายรายเดือน ปีละ 200 บาท โดยขอใช้บริการได้ที่สาขาที่คุณสมัครบัตร

 

*ธนาคารสงวนสิทธิ์ออกบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ทดแทนบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช เดิม ให้ลูกค้าที่มีอายุเกิน 70 ปี ในทุกกรณี

เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

บริการ SMS

SMS แจ้งการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

รู้รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทางโทรศัพท์มือถือได้แล้ววันนี้ สมัครฟรี ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม หรือบัวหลวงโฟน

บัตรอื่นๆ ที่ตรงใจ 

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์

บัตรที่ให้คุณเลือกได้ในแบบที่เป็นคุณ พร้อมกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในทุกๆ ฟังก์ชั่นของบัตร ตอบโจทย์หลากหลายธุรกรรมทางการเงิน กด โอน จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการที่ร้านค้าทั่วโลก และสะดวกในทุกการเดินทาง

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

สะดวกคู่ใจ มั่นใจ ปลอดภัยในการทำธุรกรรมที่เครื่องเอทีเอ็ม และช้อปปิ้งที่ร้านค้าทั่วโลก ด้วยเทคโนโลยีชิปอัจฉริยะ และรหัสประจำตัว (PIN) 6 หลัก

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท

รวมทุกความสะดวก ตอบครบทุกความต้องการของไลฟ์สไตล์คนเมือง ช้อปปิ้ง กดเงินสด เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสและบีอาร์ที พร้อมรับคะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ และส่วนลดจากร้านค้า

บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

บัตรเดียวคู่ใจทุกการใช้จ่าย ซื้อสินค้า/บริการที่ร้านค้าทั่วโลก และทำธุรกรรมที่เครื่องเอทีเอ็ม คล่องตัวทุกการใช้จ่าย เพียงแค่แตะบัตรที่เครื่องอ่านบัตร Contactless ก็สามารถชำระเงินค่าสินค้าได้ทันที

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.