จุดเด่นบริการ

เบี้ยประกันภัย

เลือกระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ 8 ปี 12 ปี หรือ 16 ปี พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันภัย* ในกรณีสุขภาพดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ความคุ้มครอง

มั่นใจด้วยความคุ้มครองยาวนานตลอดชีวิตถึงอายุ 99 ปี

รับผลประโยชน์เพิ่มเติม

กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADB) และผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (TI)

ลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กรมสรรพากรกำหนด**

*กรณีผู้ขอเอาประกันภัยผ่านการตรวจสุขภาพแล้วพบว่ามีสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท ผู้ขอเอาประกันภัย ในช่วงอายุ 18 - 75 ปี จะได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยดีกว่ามาตรฐาน (Preferred Rate) ทั้งนี้ อัตราเบี้ยขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้สมัครเอาประกันภัย

**เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดระหว่าง
1. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
3. จำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง

ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยดังกล่าวเต็มปีกรมธรรม์

2. กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญา

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดระหว่าง
1. 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
3. จำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด ในกรณีที่มีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยในระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จำนวนเบี้ยประกันภัยก่อนที่จะมีการลดจำนวนเงินเอาประกันภัย จะลดลงตามสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADB)

กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

(รับเพิ่ม)

กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ และเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (TI)

ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยตกอยู่ในภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังนี้
1. ผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
•  บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ตามจำนวนผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตของกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่ โดยจะจ่ายในสัดส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่
  หากมีการจ่ายผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้ายนี้แล้ว จำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตจะถูกลดลงด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ประกันชีวิตลดลง

ทั้งนี้ ในการจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิ์หักหนี้สินใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) ออกก่อนได้

2. ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย
บริษัทจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยหลัก เมื่อบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1. แล้ว

ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี) ที่แนบอยู่กับกรมธรรม์นี้จะยังคงมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวต่อไป


หมายเหตุ: ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผลสรุปการวินิจฉัยโรคหรือการบาดเจ็บที่รุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายได้ และมีลักษณะดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ
 1. ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และแพทย์ไม่มีแผนการรักษาเฉพาะสำหรับโรคหรือการบาดเจ็บนั้นๆ อีกต่อไป
 2. การรักษามีเพียงบรรเทาอาการปวด หรือการรักษาแบบประคับประคองตามอาการในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต
 3. ได้รับการประเมินว่าจะเสียชีวิตภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ขอเอาประกันภัย
 • อายุรับประกันภัย: 1 เดือน - 75 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 8 ปี / 12 ปี / 16 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย

 • แบบประกันภัย / สัญญาเพิ่มเติม

  จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

  1. ประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ เลกาซี พลัส

  10,000,000 - 500,000,000 บาท ทั้งนี้ นับวงเงินรวมกันกับประกันชีวิต ยูนิต ลิงค์ ประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ เลกาซี และสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ และวงเงินของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามเงื่อนไขของบริษัท เอไอเอ จำกัด สูงสุดไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

  2. สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADB)

  100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ เลกาซี พลัส

  3. สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (TI)

  90% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยประกันชีวิต บี ทูเกตเทอร์ เลกาซี พลัส และสูงสุดไม่เกิน
  100,000,000 บาท สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน - 59 ปี
  50,000,000 บาท สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60-75 ปี


 • งวดการชำระเบี้ย: รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
  (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก)
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐาน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท อายุ 1 เดือน - 75 ปี (ขึ้นอยู่กับเพศ อายุของผู้สมัครเอาประกันภัย และงวดการชำระเบี้ยประกันภัย)

ระยะเวลาชำระค่าเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)

เพศหญิง

เพศชาย

8 ปี

20.59 - 149.21

25.90 - 166.75

12 ปี

14.78 - 117.67

18.80 - 126.94

16 ปี

12.21 - 105.48

14.82 - 120.60


การคำนวณเบี้ยประกันภัยรายงวดโดยประมาณ ดังนี้
 • เบี้ยประกันภัยราย 6 เดือน = เบี้ยประกันภัยรายปี x 0.51
 • เบี้ยประกันภัยราย 3 เดือน = เบี้ยประกันภัยรายปี x 0.27
 • เบี้ยประกันภัยรายเดือน = เบี้ยประกันภัยรายปี x 0.09

ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย

เมื่อผลการตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันของผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท จะได้รับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยดีกว่ามาตรฐาน (Preferred Rate)

เงื่อนไขที่จะได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยดีกว่ามาตรฐาน (Preferred Rate)

รายละเอียด

ผู้ขอเอาประกันที่มีสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์บริษัท
จะได้รับอัตราเบี้ยประกันดีกว่ามาตรฐาน (Preferred Rate)

อายุ

18 - 75 ปี

การใช้ยาสูบ/บุหรี่

1. ไม่มีการใช้ยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินประกอบภายใน 2 ปีที่ผ่านมา สำหรับการสูบซิการ์ ต้องสูบไม่เกิน 2 มวนต่อเดือน
2. ผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารนิโคติน เป็นลบ

การใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติด

ไม่มีประวัติการรักษาเรื่องแอลกอฮอล์และสารเสพติดภายใน 10 ปีที่ผ่านมา

ความดันโลหิต

อายุน้อยกว่า 59 ปี: ระดับความดันโลหิตไม่เกิน 150/90
อายุ 60 ปีขึ้นไป: ระดับความดันโลหิตไม่เกิน 155/90

ทางบริษัทจะพิจารณาค่าความดันโลหิตจากค่าความดันโลหิตเฉลี่ยภายใน 6 เดือน

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะใช้กับผู้ขอเอาประกันทั้งที่ได้รับ หรือไม่ได้รับการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง

ประวัติครอบครัว

1. ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันอายุตั้งแต่ 18 - 55 ปี บิดาและมารดาต้องไม่มีประวัติการเสียชีวิตก่อนอายุ 55 ปี จากโรคต่อไปนี้
   
•  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
   •  โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
   •  โรคมะเร็งปอด
   •  โรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา

2. ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันเป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 - 55 ปี มารดาต้องไม่มีประวัติการเสียชีวิตก่อนอายุ 55 ปี จากโรคต่อไปนี้
   •  โรคมะเร็งทรวงอก(เต้านม)
   •  โรคมะเร็งรังไข่

3. ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันเป็นเพศชาย อายุตั้งแต่ 18 - 55 ปี บิดาจะต้องไม่มีประวัติการเสียชีวิตก่อนอายุ 55 ปี จากโรคต่อไปนี้
   •  โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ประวัติสุขภาพ ผลการพิจารณา ณ ปัจจุบัน ไม่มีเบี้ยประกันเพิ่ม เนื่องจากสุขภาพ

ไม่พบประวัติว่าเป็นโรคดังต่อไปนี้
   
•  โรคเบาหวาน
   •  โรคหัวใจและหลอดเลือด
   •  โรคหลอดเลือดในสมอง
   •  โรคมะเร็ง

ในกรณีเนื้องอก(ทุกประเภท) หากผู้ขอเอาประกันได้ผ่าตัดเนื้องอกออกแล้ว และบริษัทพิจารณาให้รับประกันแบบเบี้ยมาตรฐานได้ทันที ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาให้ผู้ขอเอาประกันเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีกว่ามาตรฐานได้

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ดูจากค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และคอเลสเตอรอล (Cholesterol) และระดับคอเลสเตอรอลต่อไขมันดีในเลือด (Cholesterol / HDL Ratio) ตามตารางการคำนวณซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกัน

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะใช้กับผู้ขอเอาประกันภัยทั้งที่ได้รับ หรือไม่ได้รับการรักษาภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

คอเลสเตอรอล (Cholesterol)

ระดับคอเลสเตอรอล / ไขมันดีในเลือด (Cholesterol / HDL Ratio)


หมายเหตุ: เงื่อนไขที่จะได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยดีกว่ามาตรฐาน (Preferred Rate) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
สัญญาเพิ่มเติม
เพิ่มความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองเต็มขั้นจากสัญญาเพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบ
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายวัน
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง
 • ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
 • ความคุ้มครองเสถียรภาพทางการเงินโดยยกเว้นเบี้ยประกัน

รายละเอียดของสัญญาเพิ่มเติม คลิกที่นี่
สมัครบริการ
ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333 เว็บไซต์ www.bangkokbank.com

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th
รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ
 • Be Together Legacy+ (บี ทูเกตเทอร์ เลกาซี พลัส) เป็นชื่อทางการตลาดของแบบ เอไอเอ เลกาซี เพรสทีจ พลัส ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี 12 ปี 16 ปี (ไม่มีเงินปันผล) กับสัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADB) และสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (TI)
 • กรณีชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอไอเอ จำกัด
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามที่บริษัท เอไอเอ จำกัด กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน