ออมเบอร์ 5

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท/ท่าน  เมื่อเปิดบัญชี และ ซื้อกองทุน และ ลงทุนแบบ DCA ตามเงื่อนไข ดังนี้

 • เปิดบัญชีกองทุน ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 66 – 30 พ.ย. 66 และ
 • ลงทุนกองทุนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 66 – 30 พ.ย. 66 และ
 • ลงทุนแบบ DCA เดือนละ 500 บาทขึ้นไป ครั้งแรกสำเร็จ ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 66 – 28 ธ.ค. 66 และ
 • ลงทุนแบบ DCA เดือนละ 500 บาทขึ้นไป จนครบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 5 ก.ย. 66 – 30 ธ.ค. 67
เงื่อนไขการลงทุน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทุนที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนซึ่งเลขที่บัญชีขึ้นต้นด้วย 888/889/885 กับธนาคารกรุงเทพ มาก่อนเท่านั้น
 • กองทุนที่ลงทุนครั้งแรก และทำรายการ DCA ต้องเป็นกองทุนเดียวกัน
 • ไม่รวม กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ / กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี / กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ / กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน / กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ / กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม แอลโลเคชั่น / กองทุนแบบมีกำหนดระยะเวลาโครงการ / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนที่ไม่เปิดให้ลงทุนแบบ DCA
 • นับรวมรายการเปิดบัญชี / ลงทุน / ทำรายการ DCA ผ่านทุกช่องทางของธนาคารกรุงเทพ 
 
การรับของสมนาคุณ
 1. ผู้ลงทุนที่ลงทุนตามเงื่อนไขโครงการออมเบอร์ 5 จะได้รับ Starbucks e-Coupon ผ่านแอปพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ โดยผู้ลงทุนต้องมีการใช้งานแอปพลิเคชั่นโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 67 เพื่อให้สามารถกดรับ e-Coupon ได้ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 68 ถึง 30 เม.ย. 68 หากไม่กดรับสิทธิภายในวันที่ 30 เม.ย. 68  ธนาคารจะถือว่าผู้ลงทุนสละสิทธิ
 2. ผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท 1 สิทธิเท่านั้นตลอดระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้ ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขโครงการออมเบอร์ 5 และโครงการเปิดง่ายซื้อได้เลย ปี 2566 จะได้รับของสมนาคุณรวมกันไม่เกิน 500 บาท/ราย (นับรวมทุก บลจ.)
 3. สิทธิดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และเงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ Starbucks กำหนด ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ www.bangkokbank.com/AomNo5 

เปิดบัญชีกองทุนรวม

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “กองทุนรวม”

4.

สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุน เลือก “เปิดบัญชี”

สำหรับลูกค้าที่เคยมีบัญชีกองทุนบางประเภทไว้แล้ว สามารถเปิดบัญชีกองทุนประเภทที่ไม่เคยมี ด้วยการเลือกเมนู “กองทุนอื่น” โดยเลือกกองทุนที่ต้องการ และกด “ซื้อ”

5.

เลือกบลจ. และกองทุนที่ต้องการเปิดบัญชี


6.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีที่เข้าระบบมาด้วย Touch ID / Face ID / Fingerprint

จากนั้นอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ต่อไป”

7.

อ่านรายละเอียดหนังสือแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และกด “ยืนยัน”

8.

ระบุข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”

9.

ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) จำนวน 3 ข้อ และกด “ยินยอม”

10.

ระบุข้อมูลที่ใช้ในการเปิดบัญชี และกด “ต่อไป”

11.

เลือกบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินค่าขายคืนกองทุน และ/หรือเงินปันผลหน่วยลงทุน และกด “ต่อไป”

12.

เลือกช่องทางการรับเอกสารกองทุน และกด “ต่อไป”

13.

หากยังไม่เคยทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน หรือแบบประเมินฯ หมดอายุ ให้ทำแบบประเมินฯ และกด “ต่อไป”

หากทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนแล้ว ระบบจะพาไปยังขั้นตอนต่อไป

14.

ตรวจสอบรายละเอียดการเปิดบัญชี และกด “ต่อไป”

15.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยเลื่อนใบหน้าให้ตรงในกรอบวงกลม และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล

16.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยันการเปิดบัญชีกองทุน

17.

แสดงผลการเปิดบัญชีกองทุนสำเร็จ

กองทุนรวม

ลงทุนในกองทุนรวมที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท ซึ่งมีนโยบายการลงทุน อัตราผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงที่ต่างกัน

B-SELECT

กองทุนน่าสนใจ ไตรมาส 2 ของปี 2024

B-DYNAMIC-BOND

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุน ETF ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

B-GLOBAL

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Opportunities Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class S (Accum-USD) เพียงกองทุนเดียว

B-USALPHA

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Funds - US Growth Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) - USD เพียงกองทุนเดียว

B-NIPPON

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม Lazard Japanese Strategic Equity Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริการ DCA

ตัวช่วยวางแผนการลงทุนอย่างชาญฉลาด

โปรโมชันพิเศษ

เปิดง่าย ซื้อได้เลย

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท/ท่าน เมื่อเปิดบัญชีและซื้อกองทุน ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. 66 – 28 ธ.ค. 66

โปรโมชันดีๆ เมื่อลงทุนกองทุน RMF/SSF

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท/ท่าน เมื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ  กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. 66 – 28 ธ.ค. 66 
 

สมาร์ทช้อย...ใช้ พอยต์ แลก กองทุน

ทางเลือกดีๆ จาก ธนาคารกรุงเทพ สำหรับคนมีพอยต์บัตรเครดิต และมือใหม่เริ่มต้นลงทุน กองทุน RMF/SSF ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 - 28 ธ.ค. 66
 
คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) 
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. (66) 0 2618 1599 www.bcap.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ