กองทุนรวมตราสารหนี้แบบมีกำหนดระยะเวลา

เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีอายุโครงการที่แน่นอน มีความเสี่ยงต่ำ จ่ายคืนเงินลงทุนและผลตอบแทนโดยอัตโนมัติ ตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ และตามอัตราที่ประกาศไว้

กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย


กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด

ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และ/หรือเงินฝาก


กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส

ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade

คำเตือน

  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ

  • กองทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ