จุดเด่นกองทุน

คัดสรรตราสารหนี้คุณภาพ

ในระดับ Investment Grade เพื่อการลงทุนอย่างมั่นใจ

โอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

จากการลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

สะดวกสบาย

รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ

รายละเอียดกองทุน

กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade

กองทุนที่เสนอขาย (IPO)

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BP7/21 (AI))
เสนอขาย 9 - 15 มิถุนายน 2564 ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ, บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง, บิซ ไอแบงก์กิ้ง และสาขาธนาคาร
ชื่อกองทุน
กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (BP7/21 (AI))

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ความเสี่ยง
ระดับ 4
ประเภทกองทุน
 • กองทุนรวมตราสารหนี้
 • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade (กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ)
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน
เสนอขายครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2564

มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก 500,000 บาท ครั้งต่อไป ไม่กำหนด

ลงทุนสะดวกผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ, บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง, บิซ ไอแบงก์กิ้ง และสาขาธนาคาร

กองทุนมีอายุประมาณ 6 เดือน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุน โดยการรับเงินคืนมี 3 วีธีดังนี้

 1. ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนโดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยฯ
 2. ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนเป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยฯ
 3. นำเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี หรือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน
 • หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้
 • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์และจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 • กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 บลจ.บัวหลวง หรือโทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.