จุดเด่นกองทุน

คัดเลือกหุ้น

ด้วยมาตรฐานระดับสากล ‘MSCI’

ประหยัดเวลา

ในการเลือกหลักทรัพย์

กลยุทธ์การลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว (BCAP-MSCITH LTF)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

การลงทุนในกองทุนรวม LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
ความเสี่ยง
ระดับ 6
ประเภทกองทุน
  • กองทุนรวมตราสารทุน
  • กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
  • กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
  • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund: LTF)
  • กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หรือทรัพย์สินอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board ให้มากที่สุด
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน
การซื้อหน่วยลงทุน

ปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราว

การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-15.30 น. ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญกองทุน

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว (BCAP-MSCITH LTF)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ข้อมูลกองทุนรายเดือน (Monthly Fund Update) ประกาศ เปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่่าของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก ประกาศ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

คำเตือน

  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.