จุดเด่นกองทุน

กระจายการลงทุน

ในตราสารหลากหลายประเภท

มีให้เลือก 3 กองทุน

ตามสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน

รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

เมื่อลงทุนตามเงื่อนไขของ
กรมสรรพากร

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS25RMF)
กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS55RMF)
กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS100RMF)
ความเสี่ยง
ระดับ 5: BMAPS25RMF และ BMAPS55RMF       
ระดับ 6: BMAPS100RMF
ประเภทกองทุน
 • กองทุนรวมผสม
 • กองทุนรวมหน่วยลงทุน
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
 • กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
 • กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs และ/หรือกองทุน ETF ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนจะมี Net Exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 

ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ Derivatives Structured Note หน่วย CIS หน่วย Infra หน่วย Property / REITs หน่วย Private Equity ทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคำ และ/หรือน้ำมันดิบ และ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

 

ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือ Structured Note

 

ทั้งนี้ กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Funds) หรือลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
สัดส่วนการลงทุน
 • กองทุน BMAPS25RMF กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • กองทุน BMAPS55RMF กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • กองทุน BMAPS100RMF กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน
ช่วง IPO: วันที่ 22 - 28 มิ.ย. 65
 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-15.30 น.
 • โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-16.00 น.

หลัง IPO: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป
 • สาขาธนาคารกรุงเทพ
  บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
  กองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย
ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-15.30 น.
 • โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ / บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง
ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือ
รายการในวันหยุดทำการซื้อขายถือเป็นรายการของวันทำการซื้อขายถัดไป)
บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ