ข่าวสารเพื่อนักลงทุน

ข่าวล่าสุดของธนาคารกรุงเทพ และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

26 เมษายน 2565รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 29

12 เมษายน 2565มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 29

10 มีนาคม 2565หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 29

10 มีนาคม 2565สรุปข้อมูลทางการเงิน จากแบบ 56-1 One Report ปี 2564

10 มีนาคม 2565การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 29

10 มีนาคม 2565หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

10 มีนาคม 2565หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

10 มีนาคม 2565หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

10 มีนาคม 2565แบบแจ้งการประชุม

10 มีนาคม 2565เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาในวันประชุม

10 มีนาคม 2565มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

10 มีนาคม 2565วิธีการสำรองที่นั่งล่วงหน้า งานประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565

10 มีนาคม 2565FAQs การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 29

ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1)

20 มกราคม 2565รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธันวาคม 2564

21 ธันวาคม 2564รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) พฤศจิกายน 2564

22 พฤศจิกายน 2564รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ตุลาคม 2564

21 ตุลาคม 2564รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) กันยายน 2564

20 กันยายน 2564รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) สิงหาคม 2564

19 สิงหาคม 2564รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) กรกฎาคม 2564

20 กรกฎาคม 2564รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) มิถุนายน 2564

18 มิถุนายน 2564รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) พฤษภาคม 2564

20 พฤษภาคม 2564รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) เมษายน 2564

20 เมษายน 2564รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) มีนาคม 2564

18 มีนาคม 2564รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) กุมภาพันธ์ 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) มกราคม 2564

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

26 เมษายน 2564รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28

12 เมษายน 2564มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28

9 เมษายน 2564มาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28

9 มีนาคม 2564หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28

9 มีนาคม 2564สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2563

9 มีนาคม 2564การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 28

9 มีนาคม 2564หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

9 มีนาคม 2564หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

9 มีนาคม 2564หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

9 มีนาคม 2564แบบแจ้งการประชุม

9 มีนาคม 2564เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม

9 มีนาคม 2564มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1)

21 มกราคม 2564รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธันวาคม 2563

18 ธันวาคม 2563รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) พฤศจิกายน 2563

19 พฤศจิกายน 2563รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ตุลาคม 2563

20 ตุลาคม 2563รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) กันยายน 2563

18 กันยายน 2563รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) สิงหาคม 2563

20 สิงหาคม 2563รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) กรกฎาคม 2563

21 กรกฎาคม 2563รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) มิถุนายน 2563

18 มิถุนายน 2563รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) พฤษภาคม 2563

20 พฤษภาคม 2563รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) เมษายน 2563

21 เมษายน 2563รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) มีนาคม 2563

19 มีนาคม 2563รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) กุมภาพันธ์ 2563

20 กุมภาพันธ์ 2563รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) มกราคม 2563

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

24 กรกฎาคม 2563รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27

10 กรกฎาคม 2563มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27

9 มิถุนายน 2563หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27

9 มิถุนายน 2563มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27

9 มิถุนายน 2563การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27

9 มิถุนายน 2563หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

9 มิถุนายน 2563หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

9 มิถุนายน 2563หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

9 มิถุนายน 2563แบบแจ้งการประชุม

9 มิถุนายน 2563เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม

28 พฤษภาคม 2563การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27

2 เมษายน 2563การเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

10 มีนาคม 2563หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27

10 มีนาคม 2563แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

10 มีนาคม 2563การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27

10 มีนาคม 2563หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

10 มีนาคม 2563หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

10 มีนาคม 2563หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

10 มีนาคม 2563แบบแจ้งการประชุม

10 มีนาคม 2563เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

19 มีนาคม 2563รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

5 มีนาคม 2563มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

12 กุมภาพันธ์ 2563หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

12 กุมภาพันธ์ 2563รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (PT Bank Permata Tbk)

12 กุมภาพันธ์ 2563การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

12 กุมภาพันธ์ 2563หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

12 กุมภาพันธ์ 2563หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

12 กุมภาพันธ์ 2563หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

12 กุมภาพันธ์ 2563แบบแจ้งการประชุม

12 กุมภาพันธ์ 2563เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนำมาในวันประชุม

ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1)

21 มกราคม 2563รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธันวาคม 2562

19 ธันวาคม 2562รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) พฤศจิกายน 2562

20 พฤศจิกายน 2562รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ตุลาคม 2562

18 ตุลาคม 2562รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) กันยายน 2562 

20 กันยายน 2562รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) สิงหาคม 2562

20 สิงหาคม 2562รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) กรกฎาคม 2562

18 กรกฎาคม 2562รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) มิถุนายน 2562

20 มิถุนายน 2562รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) พฤษภาคม 2562

17 พฤษภาคม 2562รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) เมษายน 2562

18 เมษายน 2562รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) มีนาคม 2562

20 มีนาคม 2562รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) กุมภาพันธ์ 2562

20 กุมภาพันธ์ 2562รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) มกราคม 2562

ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1)

18 มกราคม 2562รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธันวาคม 2561

20 ธันวาคม 2561รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) พฤศจิกายน 2561

20 พฤศจิกายน 2561รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ตุลาคม 2561

18 ตุลาคม 2561รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) กันยายน 2561

20 กันยายน 2561รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) สิงหาคม 2561

20 สิงหาคม 2561รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) กรกฎาคม 2561

19 กรกฎาคม 2561รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) มิถุนายน 2561

20 มิถุนายน 2561รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) พฤษภาคม 2561

18 พฤษภาคม 2561รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) เมษายน 2561

20 เมษายน 2561รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) มีนาคม 2561

20 มีนาคม 2561รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) กุมภาพันธ์ 2561

20 กุมภาพันธ์ 2561รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) มกราคม 2561

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ