สัญญาเพิ่มเติมสามารถแนบกับประกันชีวิตแต่ละแบบได้ดังนี้

สัญญาเพิ่มเติม

ประกันชีวิต

บี ทูเกตเทอร์
เลกาซี

บี ทูเกตเทอร์ แคร์

บี ทูเกตเทอร์ บีเลิฟด์

บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์ แอนด์ เซฟ

บี ทูเกตเทอร์ เฮลธ์

บี ทูเกตเทอร์ เซฟ พลัส

บี ทูเกตเทอร์ อินฟินิท เฮลธ์

กลุ่มค่ารักษาพยาบาลและชดเชยรายวัน

AIA Infinite Care

/

-

/

-

/

/

-

H&S

/

-

/

-

/

/

/

AIA H&S Extra

/

-

/

-

-

/

/

AIA H&S Plus Gold

/

-

/

-

/

/

/

HB

/

-

/

-

/

/

/

AIA HB Extra

/

-

/

-

/

/

/

กลุ่มโรคร้ายแรง

AIA CI Plus

/

/

/

-

/

/

/

AIA CI Care

/

/

/

-

/

/

/

กลุ่มอุบัติเหตุ

AI/RCC

/

/

/

-

/

/

/

ADD/RCC

/

/

/

-

/

/

/

ADB/RCC

/

/

/

-

/

/

/

กลุ่มยกเว้นเบี้ยประกันภัย

PB

/

-

/

-

/

/

-

AIA PBCI

/

-

/

-

/

/

-

WP

/

-

/

-

-

/

-


หมายเหตุ: กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เอไอเอ จำกัด

สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และชดเชยรายวัน

ดูแลค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลยามเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ และในวันที่เจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล คลายกังวลด้วยการชดเชยรายได้อย่างเพียงพอ

สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ อินฟินิท แคร์ (AIA Infinite Care)

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (H&S)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (AIA H&S Extra)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ (AIA H&S Plus Gold)

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า (AIA HB Extra)

สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคร้ายแรง

เพราะครอบครัวสำคัญที่สุด วางแผนป้องกันความเสี่ยงทางการเงินจากโรคร้ายแรงอย่างมั่นใจ

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส (AIA CI Plus)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์ (AIA CI Care)

สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองอุบัติเหตุ

บรรเทาความเดือนร้อนจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

สัญญาเพิ่มเติม AI/RCC สัญญาเพิ่มเติม ADD/RCC และสัญญาเพิ่มเติม ADB/RCC

สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองเสถียรภาพทางการเงินโดยยกเว้นเบี้ยประกัน

บรรเทาภาระทางการเงินด้วยการยกเว้นเบี้ยประกันภัยของลูกหลานหรือตัวคุณเองเนื่องจากทุพพลภาพ โรคร้ายแรง หรือเสียชีวิต

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB)

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (AIA PBCI)

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP)

ปรึกษาและรับคำแนะนำเพื่อวางแผนทำประกันชีวิตได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่ให้บริการ หรือโทร.1333 เว็บไซต์ www.bangkokbank.com

บริษัท เอไอเอ จำกัด โทร. (66) 0 2353 8855 เว็บไซต์ www.aia.co.th

รับประกันชีวิตโดย บริษัท บริษัท เอไอเอ จำกัด

หมายเหตุ
  • กรณีชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ต้องชำระล่วงหน้า 2 เดือน ในครั้งแรก
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท เอไอเอ จำกัด
  • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
  • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อเท็จจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน